Zgrada Hrvatskoga sabora

Trg svetog Marka 6


Sa­bor­sku pa­laču na Trgu sv. Marka 6, na­kon nat­ječaja 1907. i pre­vi­ra­nja ko­ja su us­li­je­di­la oko ko­načnog pro­jek­ta preg­rad­nje sta­re župa­nij­ske zgra­de za Sa­bor­sku pa­laču, u ci­je­los­ti je iz­vo­dio Lav Kalda od 1909. do 1911. go­di­ne. Projekt je bio višes­truko kom­pro­mis­no rješenje, odnosno kompilacija nag­rađenih i ot­kup­lje­nih ra­do­va arhitektonskog natječaja, a ug­lav­nom pre­ma nat­ječaj­nom pro­jek­tu sa­ra­jev­skog ar­hi­tek­ta Kar­la Susa­na. Kal­di je, na­kon ni­za pe­ri­pe­ti­ja, bi­la pov­je­re­na iz­ra­da nac­r­ta i do­vršenje zgra­de, što je pro­fe­sio­nal­no od­ra­dio u ok­vi­ru netom os­no­va­ne tvr­tke »Kal­da i Šte­fan, ar­hi­tek­ti i gra­di­te­lji«, s po­seb­no li­je­pim mo­ti­vom ras­košnih se­ce­sij­skih pro­zo­ra u sa­moj dvo­ra­ni za zas­je­da­nja.¹ Pročelja zgrade oblikovana su u neoklasicističkom stilu i s nešto secesijskih elemenata na glavnom pročelju. Stara županijska zgrada sagrađena je 1846./1849. prema projektu Aleksandra Brdarića. Izvor: ¹Radović Mahečić -1, 2006:250-252